Oljefyring 2020-11-16T17:03:09+01:00

Oljefyring

Den 8.juni 2012 fikk vi en nyhet om et klimaforlik med overraskende konsekvenser. Det var et forlik som blant annet å forbyr oljefyring fra 2020(les om dette i siste utgave av Fyrtøyet). Hva kan ligge til grunn for en slik avgjørelse? Det forventes en økning av elektrisk produksjon fra 134TWt i dag til 180TWt i 2020 (se artikkel i Aftenposten).

For å holde prisene oppe på strøm må da forbruket økes, det å fase ut oljefyring til fordel for strømbrukende varmepumper vil være en måte å få til dette. I et miljøperspektiv vil dette også senke utslippene av Co2 da vår strøm er basert på vannkraft. Et annet moment er at produksjonen av olje i Nordsjøen er halvert fra 2000 til 2010 (se artikkel i Ofshore).

Olje (diesel) er den viktigste energikilden til transportsektoren, det er derfor ønskelig å dedikere oljen til denne da det foreløpig finnes få gode alternativer til diesel. Oljeproduksjonen fra Nordsjøen er synkende, det som derimot er økende er produksjonen av gass. Gass er det reneste fossile produkt vi har og et godt alternativ der strøm ikke kan erstatte olje. I det nye klimaforliket åpnes det for igjen å bruke gass som en eneste energikilde, noe som ikke var tillat i byggeforskriftene fra 2010 (TEK10 § 14-7. Energiforsyning) hvor det var krav til fornybar energi, og gass og olje kun var tillat som spisslast.

Oljefyring har tradisjonelt vært oppvarmingsmetoden for større eneboliger og næringsbygg. En oljefyr gir nok varme selv når det er på det kaldeste. Olje er dessverre en begrenset resurs, derfor er det nå stort fokus på alternativer. Vi mener oljen har en framtid som spisslast og backup til andre energikilder.

Brennere

For å sikre en økonomisk drift er det viktig at en oljebrenner med jevne mellomrom gjennomgår en service. I utgangspunktet anbefaler vi en årlig service, men vi ser at en del fyringsanlegg er så bra at det holder med en service annethvert år.

Oljetank

En ståltank som er eldre enn 30 år skal kontrolleres. Det betyr som oftest utskifting. Å kontrollere en oljetank er i de fleste tilfeller ikke er lønsomt da det er relativt tidkrevende å kontrollere en oljetank. Den må først avdekkes, gamle rør må demonteres, tanken må tømmes og avgasses, før man kan gå ned i den for kanskje bare å konstatere at den må byttes. Hvis tanken er i orden kan den uansett bare ligge i 5 år før den på ny må kontrolleres. Det vanligste er derfor å bytte den gamle ståltanken med en ny som garantert kan ligge i 30 år+. Vi er sertifisert for installasjon av både nedgravde og innendørs oljetanker.

Forskrifter og regler om tilstandskontroll av olje- og parafintanker. I 1997 kom våre myndigheter med en ny forskrift for nedgrave olje – og parafintanker. Forskriften har til hensikt å begrense skader \ oljesøl fra nedgravde oljetanker. Kommunene er satt til å håndheve forskriften på vegne av Klima -og forurensningsdirektoratet (Klif tidligere SFT).  Alle som eier en olje – parafintank er pliktig til i hht. Norsk lov og se til at tanken til enhver tid er i godkjent stand. Dvs. at tanken og oljerørene er montert på en forskriftsmessig måte, og at det ikke lekker olje eller parafin ut i grunnen, som følge av manglende ettersyn \ vedlikehold av oljetank og oljerør. Hovedtyngden av oljetanker( ca 300.000) som er lagt ned i Norge er nedgravd i perioden 1945 – 1980.

Det betyr at mange av tankene nå er i overmoden alder for en tilstandskontroll eller en utskifting.

Frem til 1969 var de fleste av oljetankene som ble lagt ned av stål. Fra 1975 og frem til i dag er det  overveiende GUP tanker ( Glassfiber umettet polyester) som blir benyttet. I oljebransjen opererer vi med en normal levetid på ståltanker på ca 30-35 år. For Gup tanker er det noe lenger levetid. GUP er et materiale som ikke korroderer. De beste GUP-tankene i markedet er konstruert  for en levetid på mer enn 50 år og viser de er holder samme kvalitet som nye tanker, selv etter 20 år i bakken. Forskriften pålegger alle eiere av nedgravde olje- og parafintanker som er eldre enn 30 år, å få tanken tilstandkontrollert av et autorisert firma. Hvis det blir lekkasje fra tanken din, så er det du som må betale saneringsarbeidene med å få fjernet oljen fra grunnen \ eiendommen. Forsikringsselskapene er meget restriktive når det gjelder skadeutbetalinger på slike skader. Sjekk med ditt forsikringsselskap hvilke vilkår som gjelder for din huseierforsikring dersom uhellet skulle være ute! Kommunen kan i enkelte tilfeller gi bøter \ kreve skadeerstatning dersom du forurenser offentlige grunn eller eiendom. Ved salg av eiendommen \ huset er du pliktig til å gi informasjon til kjøper om tilstanden \ alder etc.

på din nedgravde oljetank. Husk at dersom du har tenkt til å selge huset\ eiendommen din med en tank  som er i ”dårlig” forfatning, kan du bli gjort økonomisk ansvarlig for skadesaneringen \ forringelsen av eiendommen av ny eier dersom det oppstår en senere skade på eiendommen i forbindelse med lekkasje fra oljetanken.

Har du en fyrkjele er det viktig at den blir vedlikeholdt. Vi utfører alt av vedlikehold på en fyrkjele som rep av shunt, utskifting av ekspasjonskar, feiing, mm. Har du en gamel sentralfyr er det forsatt lov til å bytte den ut med en ny. Dette vil være en investering som ofte er nedbetalt i løpet av få år, og som kan være begynnelsen til en oppgradering av varmeanlegget. Ta en tiit under luft-vann varmepumper, så forstår du hva vi mener.

Bestill gratis befaring